Showing all 8 results

Bộ inverter năng lượng mặt trời Huawei là gì

Bộ inverter năng lượng mặt trời Huawei là thiết bị điện tử chuyển đổi dòng điện một chiều DC thành dòng điện xoay chiều AC.


Bảng Giá Đại Lý Inverter Hòa Lưới

Thương Hiệu Deye Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HÒA LƯỚI
1 SUN-3K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 3 kW, 1 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-3K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-5K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 5 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-5K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-6K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 6 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-6K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-8K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 8 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-8K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-10K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-10K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-10K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-10K-G06 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-15K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 15 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-15K-G06 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-20K-G05 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 20 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-20K-G05 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-30K-G04 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 30 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-30K-G04 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-50K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 50 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-50K-G03 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-60K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 60 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-60K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-80K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 80 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-80K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-110K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 110 kW, 6 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-110K-G03 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-136K-G Inverter Hòa Lưới Deye 136KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SDM230-Modbus Meter EASTRON 1 pha. Mã: SDM230-Modbus Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SDM630-Modbus V2 Meter EASTRON 3 pha 100A đấu trực tiếp. Mã: SDM630-Modbus V2 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SDM630MCT Meter EASTRON 3 pha + CT. Mã: SDM630 MCT Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Huawei Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU HUAWEI HÒA LƯỚI
1 SUN2000-10KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 10KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN2000-15 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 15KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN2000-20 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 20KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN2000-50KTL-M3 Inverter Hòa Lưới Huawei 50KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN2000-100KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 100KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN2000-115KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 115KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Sungrow Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU SUNGROW HÒA LƯỚI
1 SG5.0RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 5KW 1 Pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SG10RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 1 Pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SG10RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SG15RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SG20RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SG33CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 33KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SG40CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 40KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SG50CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SG110CX-20 Inverter Hòa Lưới Sungrow 110KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SG125CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 125KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 S100 Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 1 pha - S100 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 WINET-S Thiết bị giám sát sungrow Winet-S Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 DTSD1352-C/1(6)A Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 3 pha -  DTSD1352 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 COM100E Thiết bị giám sát Sungrow COM100 E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Growatt Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU GROWATT HÒA LƯỚI
1 MIN5000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 MIN6000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 MIN8000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 8KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 MIN10000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW – 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 MOD10KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 MOD15KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 MID20KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 MID 30KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 30KW – 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 MID 40KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 MAX80KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 MAX110KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 110KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 MAX125KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 125KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 Meter 1 phase SPM-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 Meter 3 phase TPM-CT-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 Meter 3 phase TPM-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Fronius Hòa Lưới (Châu Âu)

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU FRONIUS HÒA LƯỚI
1 PRIMO 3.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 3KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 PRIMO 5.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 PRIMO 6.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 PRIMO 8.2-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 8.2KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SYMO 10.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SYMO 15.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SYMO 20.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 ECO 27.0-3-S Inverter Hòa Lưới FRONIUS 27KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 TAURO ECO D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 TAURO ECO 100-3-D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 100KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SMART METER 63A-1 FRONIUS SMART METER 63A-1 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SMART METER 63A-3 FRONIUS SMART METER 63A-3 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Inverter Hybrid

Thương Hiệu Deye Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HYBRID
1 SUN-3K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-3.6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3.6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-5K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-8K-SG05LP1-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-12K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-16K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 16KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-8K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-10K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-12K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-10K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-12K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-15K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-20K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SUN-30K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 30KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SUN-40K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 40KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SUN-50K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Goodwe Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU GOODWE HYBRID
1 GW5000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW5000-ES-20 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 GW6000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW6000-ES-20 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 GW8KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW8KN-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 GW10KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW10KN-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 GW15K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW15K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 GW20K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW20K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 GW30K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW30K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 EZ_Link Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 1 pha dòng ES Series Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 GM3000C GM3000C (metter) Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SEC1000S Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Lữ Trữ lithium

Bảng Giá Bộ Lưu Trữ Điện Lithium Chất Lượng Cao

Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU LƯU TRỮ LITHIUM
Pylontech Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 5KWH – UF5000 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 5KWH – US5000 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 7.1KWH – Force-L1-48-7K1 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 24.86KWH – Force-H1-FH48074 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 14.2KWH – Force-H2-FH9637M Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
ESS POWERTECH Pin Lữu Trữ Điện Lithium 5KWH ESS Powertech – PT-ESS-R5120 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lữu Trữ Điện Lithium 5KWH ESS Powertech – PT-ESS-W5120 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Deye Pin Lưu Trữ Điện Lithium Deye 5.1KWH – SE-G5.1 Pro Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Sungrow Hệ Thống Pin Lưu Trữ Điện Lithium Sungrow 101KW-ST101CP-50HV Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Như ta đã biết các tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hấp thu quang năng sẽ chuyển hóa năng lượng này thành dòng điện một chiều. Và hầu hết các thiết bị gia dụng hay lưới điện lại hoạt động bằng dòng điện xoay chiều. Do đó, Bộ biến tần inverter Huawei ra đời với vai trò biến nguồn điện DC từ các tấm pin hấp thụ thành dòng điện xoay chiều có thông số phù hợp với các thiết bị điện trong gia đình. Đồng thời Inverter Huawei được tích hợp thêm các tính năng thông minh trong quản lý và giám sát. Từ đó giúp cho quá trình sử dụng của khách hàng được thuận tiện, dễ dànggiản đơn hơn rất nhiều.

Về hãng sản xuất biến tần Huawei hàng đầu Trung Quốc

 • Huawei được thành lập vào năm 1987. Đây là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ICT (thông tin và truyền thông) và thiết bị điện nói chung, thiết bị quang điện thông minh nói riêng hàng đầu thế giới.
 • Mang thế giới kỹ thuật số đến với từng người, từng gia đình và từng tổ chức. Xây dựng một thế giới thông minh với tất cả mọi thứ được kết nối với nhau. Tất cả các ngành và tổ chức linh hoạt, nhanh nhẹn hơn nhờ các nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ. AI được xây dựng gắn liền với trải nghiệm người dùng. Cho phép người tiêu dùng có được trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu trong mọi hoàn cảnh.
 • Về hệ thống tổ chức của Huawei
  • Nhân viên: 19,4 triệu người
  • Nhân viên R&D: 96.000 người
  • Có mặt tại trên 170 quốc gia
  • Viện/viện nghiên cứu: 14 viện
  • Trung tâm đổi mới chung: 36 trung tâm.
  • Doanh thu bán hàng năm 2019 của công ty: 858,8 tỷ
 • Huawei đã đi đầu trong mảng tích hợp công nghệ thông tin kỹ thuật số được tích lũy từ hơn 30 năm kinh nghiệm với quang điện đa quốc gia. Huawei đưa ra giải pháp quang điện thông minh hàng đầu.
 • Về phương diện sản xuất điện mặt trời, các công nghệ ICT mới như AI và đám mây được tích hợp thêm với quang điện để tạo ra một trạm quang điện thông minh, sản xuất hiệu quả, vận hành và bảo trì thông minh, an toàn, đáng tin cậy và thân thiện với lưới điện.
 • Về phương diện tiêu thụ điện năng, luôn hướng tới mục tiêu “an toàn chủ động và chi phí tốt nhất cho mỗi kilowatt giờ”. Huawei luôn có các giải pháp năng lượng xanh trong ngành cho các doanh nghiệp. Từ đó mở ra một kỷ nguyên carbon thấp mới. Đối với các hộ gia đình, Huawei ra mắt giải pháp năng lượng xanh 24h, giải pháp đầu tiên đạt được trong một ngày. Nhờ đó có thể tận hưởng điện sạch trong nhiều giờ và không carbon.
 • Huawei liên tục đổi mới để lan tỏa năng lượng xanh vào hàng nghìn ngành công nghiệp và hàng triệu hộ gia đình.

Biến tần Inverter của Huawei có những loại nào?

Inverter Huawei được sản xuất đa dạng chủng loại phục vụ cho đa dạng các nhu cầu khác nhau của nhiều đối tượng khách hàng. Bao gồm:

1.    Giải pháp số hóa quang điện để tối ưu giá điện quy dẫn (LCOE)

 • Mã sản phẩm: SUN2000-100KTL-M1 và SUN2000-185KTL-H1
 • Ưu điểm của SUN2000-100KTL-M1
  • Tiêu chuẩn mới trong điện mặt trời thương mại và công nghiệp
  • Điện áp DC tối đa: 1100V
  • Công suất biểu kiến AC tối đa: 110,000 VA
  • Giám sát thông minh 20 chuỗi và xử lý sự cố nhanh chóng
  • Hiệu suất tối đa 98.6%
 • Ưu điểm của SUN2000-185KTL-H1
  • Điện áp DC tối đa: 1500 V
  • Công suất biểu kiến AC tối đa: 185,000 VA
  • 9 MPPT giúp linh hoạt với nhiều loại địa hình
  • Giám sát thông minh trên từng chuỗi và xử lý sự cố nhanh chóng
  • Hiệu suất tối đa 99.03%, Hiệu suất EU 98.69%
  • Cấp bảo vệ IP66
  • Thiết bị truyền thông giám sát đi kèm: Smart Array Controller (SmartACU2000D), Smart Data Logger (SmartLogger3000B), Smart Anti-PID Module (SmartPID2000).
  • Hệ thống giám sát quản lý: NetEco1000S, FusionSolar Smart PV Management System, Smart I-V Curve Diagnosis.

2.    Biến tần chuỗi Smart PV

 • Mã sản phẩm: SUN2000-60KTL-M0
 • Ưu điểm:
  • Điện áp DC tối đa: 1100 V
  • Công suất biểu kiến AC tối đa: 66,000 VA
  • 6 MPPT giảm sự không đồng đều trong chuỗi tấm pin
  • Giám sát thông minh 12 chuỗi và xử lý sự cố nhanh chóng
  • Hiệu suất tối đa 98.7%

3.    Biến tần 3 pha thông minh

 • Mã sản phẩm: SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 và SUN2000-12/15/17/20 KTL-M2
 • Ưu điểm:
  • AFCI kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chủ động giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn
  • Không có các linh kiện dễ hỏng như quạt, LCD, nút bấm, tỷ lệ sự cố <5%
  • Kết hợp với bộ tối ưu hóa công suất tạo ra sản lượng điện cao hơn
  • Tích hợp tính năng phục hồi hiệu suất tấm pin (PID) nâng cao hiệu suất tấm pin

4.    Biến tần 1 pha thông minh

 • Mã sản phẩm: SUN2000-2/3/4/5 KTL-L1
 • Ưu điểm:
  • Công nghệ AI phát hiện lỗi hồ quang chính xác
  • Kết hợp với bộ tối ưu công suất SUN2000-450W-P
  • Tích hợp cổng pin dự phòng để kết nối nhanh chóng, không cần thêm thiết bị nào khác
  • Một biến tần có thể tạo ra 5kW cung cấp cho tải sử dụng và 5kW sạc vào ắc quy
  • Biến tần hiệu suất cao, tối đa 98.4%

5.    Các thiết bị thông minh đi kèm

 • Smart Data Logger (SmartLogger3000A):
  • Thiết kế thông minh ngăn công suất phát ngược lên lưới
  • Kết nối linh hoạt với hệ thống giám sát NetEco1000s, FusionSolar và nền tảng của bên thứ ba
  • Giám sát từ xa công suất hoạt động và công suất phản kháng
  • Dễ dàng kết nối 2G/3G/4G, MBUS (tùy chọn)
  • Đọc dữ liệu và nâng cấp qua APP và web
  • An toàn với mô-đun chống sét
 • Smart Dongle (Smart Dongle-4G và Smart Dongle-WLAN-FE):
  • Thiết kế kiểm soát Zero Export thông minh, hỗ trợ hệ thống giám sát của bên thứ 3
  • Plug & Play, hỗ trợ tối đa 10 thiết bị
  • IP65, hỗ trợ tự động kết nối lại
 • Bộ tối ưu hóa công suất (SUN2000-450W-P)
  • Một bộ tối ưu hóa thích hợp với tất cả mô-đun
  • Tăng 30% năng lượng bằng cách tối ưu hiệu suất mỗi mô-đun
  • Chi phí BoS thấp và khả năng kết hợp với thiết kế chuỗi dài
  • Ngắt điện áp trên mỗi mô-đun để an toàn cho việc lắp đặt và bảo trì
  • Xác định vị trí lỗi hồ quang
 • Thiết bị đo lường thông minh (DDSU666-H/D-H)
  • Độ chính xác tuyệt đối (> cấp 1) trong phạm vi nhiệt độ
  • Kiểm soát sản lượng điện
  • Màn hình LCD, dễ dàng lắp đặt và kiểm tra
  • Tiêu hao năng lượng ≤ 1 W
 • Hệ thống quản lý Fusion Solar
  • Vận hành dễ dàng thông qua Ứng dụng di động
  • Thiết lập thông số chỉ bằng một cú click chuột với cấu hình đã lưu
  • Biểu đồ minh họa năng lượng điện trong gia đình
  • Truy cập dữ liệu thời gian thực mọi lúc, mọi nơi
  • Tính năng sao lưu dữ liệu
  • Thiết lập sơ đồ phân bố tấm pin vật lý và logic
  • Tính năng quản lý cấp độ tấm pin và chẩn đoán Smart I-V

Vì sao nên sử dụng Bộ biến tần Inverter điện mặt trời của Huawei

1.   Dòng biến tần chịu mọi khắc nghiệt từ môi trường

 • Đây là dòng biến tần có độ bền vượt mong đợi của nhà đầu tư, cá nhân và tổ chức sử dụng.
 • Inverter Huawei chịu đựng được mọi điều kiện thời tiết như mưa gió, nắng nóng,...Là thiết bị ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống điện mặt trời.
 • Biến tần điện mặt trời của Huawei có mức bảo vệ IP66 và hỗ trợ cài đặt nghiêng ngang vượt quá 15 độ.
 • Tiêu thụ điện năng thấp và bù đắp công suất mạnh.
 • Hỗ trợ mảng phụ vượt quá 5MW.
 • Giảm thiểu nút và cáp DC, có các mô đun chống sét AC/DC tích hợp và công tắc DC.

2.   An toàn khi sử dụng

 • Công nghệ Ai Boots tích hợp tính năng AFCI từ đó giúp giảm thiểu và kiểm soát sủi ro về sự cố cháy nổ. Đồng thời tự động phân tích hoạt động của dòng điện và hát liện các lỗi hệ thống. Nhờ đó ngăn chặn sự cố xảy ra.
 • Tự động so sánh và lưu trữ 96% đặc điểm hồ quang điện qua kết nối internet. Từ đó giúp hệ thống phát hiện các lỗi cùng các nguy cơ tiềm ẩn để giảm thiểu sự cố.
 • Có khả năng tự động dừng hoạt động trong thời gian 400ms để bảo vệ hệ thống khi có sự cố
 • Không dùng cầu chì: loại bỏ khả năng bị cháy, nổ và giảm thiểu chi phí bảo trì.

3.   Dải điện áp lớn hơn và thời gian hoạt động lâu dài hơn

 • Được thiết kế nhiều cổng MPPT để giảm rủi ro cháy nổ của hệ thống.
 • Đồng thời cho ra dải điện lớn và thời gian hoạt động nhiều hơn. Với dải điện 200v - 1000v vượt trội so với dải điện biến tần hãng khác chỉ rơi vào 570v - 800v.
 • Gia tăng công suất, cho ra sản lượng điện mỗi ngày cao hơn 1.19% so với các dòng biến tần khác.

4.   Phục hồi hiệu suất PID cho hệ thống pin mặt trời

 • PID là hiện tượng suy giảm hiệu năng chuyển đổi dòng điện ở một số vị trí trên tấm pin năng lượng mặt trời. Từ đó gây nên hiện tượng thất thoát điện trên toàn hệ thống điện năng lượng mặt trời.
 • Với công nghệ PID Recovery đóng vai trò phục hồi hiệu suất làm việc lên tới 1.59% hiệu suất của các tấm pin.
 • Đưa khả năng phục hồi về gần mức hiệu suất ban đầu của tấm pin.

5.   Chính sách bảo hành tốt

 • Được bảo hành thay mới hoàn toàn trong vòng 5 năm.
 • Thêm 5 năm sau khi được thay thế mới vừa lắp đặt.
 • Chính sách bảo hành tốt, rõ ràng và đầy đủ giúp khách hàng yên tâm sử dụng và tin cậy vào chất lượng các sản phẩm của Huawei.

Lợi ích Bộ biến tần Inverter Huawei hòa lưới điện mặt trời mang lại

 1. Bộ biến tần bền bỉ cùng thời gian và thông minh vì được tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Với Biến tần Huawei chính hãng chất lượng cao, có tuổi thọ vài thập kỷ. Với chế độ bảo hành thay mới 5 năm, sau lắp đặt thay mới lần hai được bảo hành tiếp 5 năm trở thành chính sách ưu việt hơn hẳn so với nhiều hãng khác.
 2. Bộ inverter Huawei đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời chất lượng tốt. Để có thể nâng cao hiệu suất làm việc cùng tuổi thọ hoạt động của hệ thống điện mặt trời nên chọn Bộ biến tần Inverter Huawei.
 3. Giúp tối ưu hóa năng lượng. Nhờ thao tác tối ưu hóa việc sản xuất năng lượng của các bảng riêng lẻ mà biến tần cải thiện được hiệu năng của hệ thống tổng thể.
 4. Giám sát và kiểm soát hệ thống thuận tiện, dễ dàng và gọn nhẹ.
 5. Giảm thiểu rủi ro, sự cố cháy nổ, lỗi hệ thống bởi hệ thống giám sát và quản lý thông minh AI tiên tiến thế giới.

Địa chỉ mua Bộ Inverter của Huawei chính hãng tốt nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời với nhiều hãng, mẫu mã, tính năng và chất lượng khác nhau. Tuy nhiên một trong những địa chỉ cung cấp bộ biến tần inverter Huawei hòa lưới điện mặt trời uy tín nhất tại Việt Nam là Việt Nam Solar. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm biến tần hòa lưới điện mặt trời bởi:

1.   Đảm bảo hàng chính hãng

Việt Nam Solar cung cấp các loại biến tần hòa lưới điện mặt trời chính hãng, uy tín. Các sản phẩm có giấy tờ đầy đủ, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

2.   Chính sách bảo hành rõ ràng

Căn cứ vào mỗi hãng sản xuất của mỗi bộ inverter hòa lưới điện mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ có chính sách bảo hành riêng, rõ ràng chi tiết tới quý khách. Để nhận thông tin chi tiết nhanh nhất vui lòng liên hệ Việt Nam Solar.

3.   Giá tốt nhất thị trường

Bộ biến tần hòa lưới điện mặt trời giá ưu đãi nhất cùng chất lượng tốt nhất trên thị tường được bảo hành dài hạn. Đây là cam kết về chất lượng và độ bền của các sản phẩm mà công ty năng lượng mặt trời Việt Nam Solar cung cấp cho khách hàng. Đồng thời Việt Nam Solar luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Cũng như cung cấp các dịch vụ vệ sinh, bảo trì với chi phí tối ưu nhất.

4.   Thi công lắp đặt chuyên nghiệp

Việt Nam Solar cung cấp dịch vụ tư vấn cũng như thi công lắp đặt trọn góichuyên nghiệp. Giúp cho thời gian lắp đặt nhanh nhất cùng chi phí tiết kiệm nhất. Liên hệ Việt Nam Solar để nhận báo giá chi tiết.

5.   Nhiều chủng loại đa dạng

Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn được loại biến tần inverter phù hợp với nhu cầu của mình nhất tại hệ thống Việt Nam Solar. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm cũng như có được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên Việt Nam Solar.

Chú ý: Việt Nam Solar sẽ luôn có chương trình khuyến mãi đặc biệt với các gói giá đặc biệt dành riêng cho bạn. Để nhận được thông báo giá cụ thể của từng loại biến tần, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được giá cụ thể nhất.

Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm mua và sử dụng, Việt Nam Solar hân hành đồng hành theo quý khách cùng năm tháng.

Bảng giá Biến tần Huawei hòa lưới điện mặt trời chất lượng giá tốt nhất

nhận báo giá zalo

Khách hàng nói gì về sản phẩm và dịch vụ của Hệ thống Việt Nam Solar

Những câu hỏi thường gặp về Bộ biến tần Huawei hòa lưới điện mặt trời (FAQ)

Mua biến tần inverter Huawei giá rẻ ở đâu?

Để mua được bộ biến tần inverter Huawei hòa lưới điện mặt trời chính hãng, chất lượng cao với giá ưu đãi nhất, khách hàng có thể mua tại hệ thống Việt Nam Solar. Việt Nam Solar chuyên cung cấp các loại biến tần hòa lưới điện năng lượng mặt trời chính hãng, chất lượng cao, đầy đủ giấy tờ và bảo hành với giá tốt nhất trên thị trường.

Bộ biến tần Huawei của nước nào?

Huawei là một trong các hãng sản biến tần Inverter hàng đầu Trung Quốc. được tích hợp các tính năng thông minh AI cùng dây chuyền tiên tiến hàng đầu thế giới. Biến tần Huawei xứng đáng trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống điện mặt trời.

Biến tần Huawei có tốt không?

Biến tần inverter của Huawei có cấp bảo vệ IP66 tiêu chuẩn quốc tế, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, gió, nắng, nóng, tuyết rơi,.... Sản phẩm có thời gian bảo hành dài cùng các chế độ bảo hành chất lượng cao. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm của Huawei.

Chat Nhận Giá Tốt Tháng 6