Showing 1–12 of 17 results


Bảng Giá Đại Lý Inverter Hòa Lưới

Thương Hiệu Deye Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HÒA LƯỚI
1 SUN-3K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 3 kW, 1 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-3K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-5K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 5 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-5K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-6K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 6 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-6K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-8K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 8 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-8K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-10K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-10K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-10K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-10K-G06 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-15K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 15 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-15K-G06 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-20K-G05 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 20 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-20K-G05 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-30K-G04 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 30 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-30K-G04 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-50K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 50 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-50K-G03 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-60K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 60 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-60K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-80K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 80 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-80K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-110K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 110 kW, 6 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-110K-G03 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-136K-G Inverter Hòa Lưới Deye 136KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SDM230-Modbus Meter EASTRON 1 pha. Mã: SDM230-Modbus Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SDM630-Modbus V2 Meter EASTRON 3 pha 100A đấu trực tiếp. Mã: SDM630-Modbus V2 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SDM630MCT Meter EASTRON 3 pha + CT. Mã: SDM630 MCT Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Huawei Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU HUAWEI HÒA LƯỚI
1 SUN2000-10KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 10KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN2000-15 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 15KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN2000-20 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 20KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN2000-50KTL-M3 Inverter Hòa Lưới Huawei 50KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN2000-100KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 100KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN2000-115KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 115KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Sungrow Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU SUNGROW HÒA LƯỚI
1 SG5.0RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 5KW 1 Pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SG10RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 1 Pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SG10RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SG15RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SG20RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SG33CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 33KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SG40CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 40KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SG50CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SG110CX-20 Inverter Hòa Lưới Sungrow 110KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SG125CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 125KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 S100 Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 1 pha - S100 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 WINET-S Thiết bị giám sát sungrow Winet-S Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 DTSD1352-C/1(6)A Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 3 pha -  DTSD1352 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 COM100E Thiết bị giám sát Sungrow COM100 E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Growatt Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU GROWATT HÒA LƯỚI
1 MIN5000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 MIN6000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 MIN8000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 8KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 MIN10000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW – 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 MOD10KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 MOD15KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 MID20KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 MID 30KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 30KW – 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 MID 40KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 MAX80KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 MAX110KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 110KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 MAX125KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 125KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 Meter 1 phase SPM-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 Meter 3 phase TPM-CT-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 Meter 3 phase TPM-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Fronius Hòa Lưới (Châu Âu)

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU FRONIUS HÒA LƯỚI
1 PRIMO 3.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 3KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 PRIMO 5.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 PRIMO 6.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 PRIMO 8.2-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 8.2KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SYMO 10.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SYMO 15.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SYMO 20.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 ECO 27.0-3-S Inverter Hòa Lưới FRONIUS 27KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 TAURO ECO D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 TAURO ECO 100-3-D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 100KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SMART METER 63A-1 FRONIUS SMART METER 63A-1 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SMART METER 63A-3 FRONIUS SMART METER 63A-3 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Inverter Hybrid

Thương Hiệu Deye Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HYBRID
1 SUN-3K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-3.6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3.6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-5K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-8K-SG05LP1-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-12K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-16K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 16KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-8K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-10K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-12K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-10K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-12K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-15K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-20K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SUN-30K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 30KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SUN-40K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 40KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SUN-50K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Goodwe Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU GOODWE HYBRID
1 GW5000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW5000-ES-20 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 GW6000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW6000-ES-20 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 GW8KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW8KN-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 GW10KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW10KN-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 GW15K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW15K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 GW20K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW20K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 GW30K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW30K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 EZ_Link Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 1 pha dòng ES Series Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 GM3000C GM3000C (metter) Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SEC1000S Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Lữ Trữ lithium

Bảng Giá Bộ Lưu Trữ Điện Lithium Chất Lượng Cao

Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU LƯU TRỮ LITHIUM
Pylontech Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 5KWH – UF5000 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 5KWH – US5000 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 7.1KWH – Force-L1-48-7K1 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 24.86KWH – Force-H1-FH48074 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 14.2KWH – Force-H2-FH9637M Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
ESS POWERTECH Pin Lữu Trữ Điện Lithium 5KWH ESS Powertech – PT-ESS-R5120 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lữu Trữ Điện Lithium 5KWH ESS Powertech – PT-ESS-W5120 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Deye Pin Lưu Trữ Điện Lithium Deye 5.1KWH – SE-G5.1 Pro Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Sungrow Hệ Thống Pin Lưu Trữ Điện Lithium Sungrow 101KW-ST101CP-50HV Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Tài Trợ Giá Pin Đến 30 Tháng 6