Showing 1–12 of 18 results

Bộ biến tần Inverter hòa lưới điện mặt trời Fronius là gì

Bộ biến tần Inverter điện mặt trời Fronius là thiết bị quan trọng trong hệ thống năng lượng mặt trời, chịu trách nhiệm chuyển đổi năng lượng được tạo ra từ Tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hấp thụ quang năng chuyển hóa ra điện mặt trời một chiều thành dòng điện xoay chiều có thể sử dụng trực tiếp cho sinh hoạt, kinh doanh hay sản xuất.


Bảng Giá Đại Lý Inverter Hòa Lưới

Thương Hiệu Deye Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HÒA LƯỚI
1 SUN-3K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 3 kW, 1 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-3K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-5K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 5 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-5K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-6K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 6 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-6K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-8K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 8 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-8K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-10K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-10K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-10K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-10K-G06 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-15K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 15 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-15K-G06 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-20K-G05 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 20 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-20K-G05 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-30K-G04 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 30 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-30K-G04 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-50K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 50 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-50K-G03 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-60K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 60 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-60K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-80K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 80 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-80K-G Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-110K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 110 kW, 6 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-110K-G03 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-136K-G Inverter Hòa Lưới Deye 136KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SDM230-Modbus Meter EASTRON 1 pha. Mã: SDM230-Modbus Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SDM630-Modbus V2 Meter EASTRON 3 pha 100A đấu trực tiếp. Mã: SDM630-Modbus V2 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SDM630MCT Meter EASTRON 3 pha + CT. Mã: SDM630 MCT Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Huawei Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU HUAWEI HÒA LƯỚI
1 SUN2000-10KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 10KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN2000-15 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 15KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN2000-20 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 20KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN2000-50KTL-M3 Inverter Hòa Lưới Huawei 50KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN2000-100KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 100KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN2000-115KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 115KWP 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Sungrow Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU SUNGROW HÒA LƯỚI
1 SG5.0RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 5KW 1 Pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SG10RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 1 Pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SG10RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SG15RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SG20RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SG33CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 33KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SG40CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 40KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SG50CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SG110CX-20 Inverter Hòa Lưới Sungrow 110KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SG125CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 125KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 S100 Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 1 pha - S100 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 WINET-S Thiết bị giám sát sungrow Winet-S Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 DTSD1352-C/1(6)A Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 3 pha -  DTSD1352 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 COM100E Thiết bị giám sát Sungrow COM100 E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Growatt Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU GROWATT HÒA LƯỚI
1 MIN5000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 MIN6000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 MIN8000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 8KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 MIN10000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW – 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 MOD10KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 MOD15KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 MID20KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 MID 30KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 30KW – 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 MID 40KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 MAX80KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 MAX110KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 110KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 MAX125KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 125KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 Meter 1 phase SPM-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 Meter 3 phase TPM-CT-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 Meter 3 phase TPM-E Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Fronius Hòa Lưới (Châu Âu)

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU FRONIUS HÒA LƯỚI
1 PRIMO 3.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 3KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 PRIMO 5.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 PRIMO 6.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 PRIMO 8.2-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 8.2KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SYMO 10.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SYMO 15.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SYMO 20.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 ECO 27.0-3-S Inverter Hòa Lưới FRONIUS 27KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 TAURO ECO D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 TAURO ECO 100-3-D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 100KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SMART METER 63A-1 FRONIUS SMART METER 63A-1 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SMART METER 63A-3 FRONIUS SMART METER 63A-3 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Inverter Hybrid

Thương Hiệu Deye Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HYBRID
1 SUN-3K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-3.6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3.6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-5K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 5KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 6KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-8K-SG05LP1-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-12K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-16K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 16KW 1 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-8K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-10K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-12K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-10K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-12K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-15K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 15KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-20K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 20KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SUN-30K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 30KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SUN-40K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 40KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SUN-50K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 50KW 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Goodwe Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU GOODWE HYBRID
1 GW5000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW5000-ES-20 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 GW6000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW6000-ES-20 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 GW8KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW8KN-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 GW10KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW10KN-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 GW15K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW15K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 GW20K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW20K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 GW30K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW30K-ET Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 EZ_Link Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 1 pha dòng ES Series Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 GM3000C GM3000C (metter) Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SEC1000S Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 3 pha Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Lữ Trữ lithium

Bảng Giá Bộ Lưu Trữ Điện Lithium Chất Lượng Cao

Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU LƯU TRỮ LITHIUM
Pylontech Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 5KWH – UF5000 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 5KWH – US5000 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 7.1KWH – Force-L1-48-7K1 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 24.86KWH – Force-H1-FH48074 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Điện Lithium Pylontech 14.2KWH – Force-H2-FH9637M Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
ESS POWERTECH Pin Lữu Trữ Điện Lithium 5KWH ESS Powertech – PT-ESS-R5120 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Pin Lữu Trữ Điện Lithium 5KWH ESS Powertech – PT-ESS-W5120 Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Deye Pin Lưu Trữ Điện Lithium Deye 5.1KWH – SE-G5.1 Pro Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm
Sungrow Hệ Thống Pin Lưu Trữ Điện Lithium Sungrow 101KW-ST101CP-50HV Lick Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Các sản phẩm Inverter Fronius là lựa chọn đầu tư thông minh cho hệ thống năng lượng mặt trời gia đình hoặc thương mại.

Về hãng sản xuất Fronius của Áo

 • Fronius là một trong những công ty tiên phong về sản xuất và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời.
 • Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 75 năm, tiền thân đầu tiên của Fronius được ra đời năm 1945 tại Áo. Đồng thời liên tục gia tăng phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu bằng hàng loạt các công trình ứng dụng trên thế giới, cùng hàng loạt các cơ sở sản xuất và kinh doanh khắp địa cầu.
 • Các sản phẩm về biến tần năng lượng mặt trời của Fronius có độ bền và tính hiệu quả đáng kinh ngạc.
 • Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và dây chuyền sản xuất hiện đại của Fronius liên tục phát triển đáp ứng nhiều kỳ vọng cùng niềm tin tuyệt đối của khách hàng.

Cấu tạo của Bộ biến tần hòa lưới điện mặt trời Fronius

Thông thường Bộ biến tần thường chia thành 5 bộ phận chính. Mỗi hãng sản xuất sẽ có thiết kế sản phẩm và tích hợp các tính năng các phần tử trong Bộ biến tần khác nhau, tuy nhiên nhìn chung Inverter được cấu thành từ các bộ phận theo 5 chức năng sau:

1.    Bộ phận lọc

Đầu tiên biến tần sử dụng nguồn điện được cung cấp từ tấm pin năng lượng mặt trời được chuyển hóa từ năng lượng mặt trời, đem lọc qua bộ lọc.

2.    Bộ phận Chỉnh lưu

Tới đây sau khi qua bộ lọc, dòng điện sẽ được chỉnh lưu thành nguồn điện một chiều DC bằng phẳng.

3.    Bộ phận lọc DC

Kết hợp với bộ phận chỉnh lưu để lọc và tạo ra nguồn điện một chiều DC bằng phẳng.

4.    Bộ phận Nghịch lưu IGBT

Cuối cùng điện áp một chiều này được biến đổi nghịch lưu thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng nhờ hệ IGBT. Trong đó IGBT có nghĩa là transistor lưỡng cực có cổng cách ly và thực hiện bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM).

5.    Bộ phận khác

Bao gồm các bộ phận và thiết bị khác được tích hợp vào bộ biến tần Fronius để nâng cao hiệu suất làm việc cũng như làm nên tính thông minh, hữu dụng, ưu việt và đặc biệt của biến tần Fronius. Ta sẽ thấy rõ điều này hơn trong phần giới thiệu Tính năng ưu việt của Inverter Fronius dưới đây.

Nguyên lý hoạt động của Bộ biến tần Fronius hòa lưới điện mặt trời

Bộ biến tần inverter có nguyên lý hoạt động rất đơn giản như sau:

 • Tấm pin năng lượng mặt trời hấp thụ quang năng ban ngày từ ánh sáng mặt trời và đồng thời chuyển hóa thành dòng điện một chiều.
 • Dòng điện một chiều chạy qua bộ biến tần inverter được chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều có tính tương thích đối với các tải tiêu thụ điện.
 • Điện cùng pha và cùng tần số sẽ tự động hòa vào nguồn điện lưới.

Tính năng ưu việt Inverter Fronius mang lại

1.    Công nghệ Snapinverter

Các thế hệ biến tần Snap Inverter lắp đặt đơn giản và hệ thống được tiêu chuẩn hóa. Nhờ đó giúp cho công tác lắp đặt và bảo trì trở nên đơn giản. Điểm đặc biệt trong thiết kế của các thiết bị là tách biệt khoang công suất với khu vực kết nối. Vùng kết nối được thiết kế rất nhẹ và tất cả hệ thống cáp được lắp vào tường trước tiên, sau đó là lắp đặt bộ nguồn. Nhờ việc cải tiến hệ thống bản lề giúp cho việc lắp đặt và bảo trì trở nên rất nhanh chóng, thuận tiện và cực kỳ thân thiện với người sử dụng. Chỉ đơn giản là biến tần được đặt trên giá treo tường và cố định chắc chắn tại đây. Do đó không cần thiết phải tháo toàn bộ biến tần để bảo dưỡng mà chỉ cần cài đặt bộ nguồn trong khi giữ nguyên toàn bộ hệ thống cáp.

2.    Tự động chuyển đổi HF Transformer

Các biến tần chuyển đổi Fronius sử dụng chuyển đổi high-frequency (HF). Nhờ đó tạo ra kết quả cho mức hiệu suất cao nhất trên toàn bộ dải điện áp đầu vào. Từ đó nâng cao hiệu suất. Ngoài ra công nghệ biến áp HF còn có các ưu điểm khác như là nhỏ gọn, nhẹ và an toàn.

3.    Tích hợp giao tiếp dữ liệu

Kết nối WLAN và ETHERNET là tiêu chuẩn để dễ dàng tích hợp các thiết bị ngoại vi và giám sát trên hệ thống trực tuyến. Biến tần được kết nối với internet bằng cáp mạng hoặc WLAN mà không cần thêm cáp. Cung cấp cho ta cái nhìn tổng quát tốt nhất về cách hoạt động của hệ thống PV. Đồng thời còn có thể kết nối với các thành phần của bên thứ ba qua các giao diện như Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec hoặc Fronius Solar API (JSON). Các giao diện mở có thể được vận hành song song với Fronius Solar.web.

4.    Hòa lưới thông minh

Các biến tần được trang bị tối ưu để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của lưới điện hiện tại và cả tương lai. Chúng được tích hợp hàng loạt các chức năng thông minh được gọi là Tính năng Lưới nâng cao. Được bao gồm một số chức năng điều khiển để cung cấp công suất kháng tối ưu và công suất hiệu dụng tối đa. Nhờ đó cho phép lưới điện vận hành ổn định và đảm bảo năng suất hệ thống PV. Ngoài ra khi thiết lập giới hạn nạp, biến tần Fronius sẽ cung cấp khả năng kiểm soát nạp kết hợp tính toán khả năng tự tiêu thụ chỉ bằng thao tác kết nối đồng hồ và đặt giới hạn nguồn cấp.

5.    Đầu vào 0

Ngày nay, nhiều quốc gia quy định giới hạn nguồn cấp điện PV trở thành điều tiên quyết trước khi được phép kết nối với lưới điện. Do đó cách giảm công suất động của Fronius trở thành giải pháp quản lý nguồn cấp đầu vào tối ưu. Biến tần Inverter Fronius cung cấp năng lượng cho người tiêu dùng trong gia đình trước. Sau đó mới giảm đầu ra của hệ thống xuống mức năng lượng tối đa được phép để hòa lưới điện.

Bộ biến tần Fronius có khả năng cấp nguồn bằng 0. Và nhờ chức năng này ta có thể kiểm soát không cho nguồn điện PV nào được hòa vào lưới điện.

Tất cả các tính năng ưu việt này đều có thể thực hiện bằng các mở mục Cài đặt trên giao diện web của biến tần.

6.    Tối ưu hóa khả năng tự tiêu thụ

Tối ưu hóa khả năng tự tiêu thụ với rơ le quản lý điện năng tích hợp và công nghệ quản lý công suất đầu ra.

7.    Công nghệ khe cắm

Công nghệ khe cắm thẻ tiên tiến để bổ sung linh hoạt các tính năng khác.

Vì sao nên chọn Bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời của Fronius

 • Fronius là một trong top hàng đầu các hãng cung cấp bộ biến tần hiệu quả cao đáng cân nhắc. Các thiết bị được thiết kế lắp đặt đơn giản và chuyên nghiệp trong tính năng.
 • Cung cấp các tùy chọn biến tần một pha, ba pha và cả hai. Như vậy có nghĩa là bộ biến tần được thiết kế đặc biệt cho hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới và lưu trữ.

Ưu điểm Bộ biến tần Fronius mang lại

 • Dễ dàng cài đặt: Tất cả các thành phần kết nối với biến tần đều có khung nhôm nhẹ được gắn sẵn. Phần biến tần với điện tử công suất được đặt dễ dàng trong hộp giá đỡ gắn trên tường. Khối lượng của biến tần rất nhẹ và chỉ cần một người lắp đặt toàn bộ hệ thống trên biến tần.
 • Tính linh hoạt cao: Các bộ biến tần có công suất từ 1,5 kW đến 27 kW, Fronius Snapinverter có thể sử dụng cho mọi hệ thống điện mặt trời, từ gia đình đến hệ thống cho doanh nghiệp. Với từng hệ thống cụ thể, từng dòng biến tần sẽ phù hợp để linh hoạt trong thiết kế.
 • Đồng bộ hóa trong thiết kế: Công nghệ Snapinverter được áp dụng cho tất cả các dòng biến tần của Fronius. Các khóa đào tạo của Fronius hoặc các đối tác của Fronius sẽ giúp việc cài đặt trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Lợi ích của công nghệ này là giảm chi phí nhân công, thời gian thực hiện dự án nhanh chóng, hiệu quả lắp đặt và vận hành cao.
 • Sử dụng dễ dàng: Fronius Snapinverter không chỉ dễ cài đặt mà còn dễ vận hành. Fronius tự hào có thể sản xuất biến tần mà “trẻ em cũng có thể cài đặt theo hướng dẫn”. Tất cả các biến tần đều đi kèm với gói giám sát dữ liệu tiêu chuẩn với WLAN, máy chủ web và Data Logger tích hợp. Sử dụng nền tảng web trực tuyến Solar.web của Fronius cho phép khách hàng theo dõi và kiểm soát đầu vào và đầu ra của toàn bộ hệ thống trong thời gian thực bất cứ lúc nào.
 • Bảo hành nhanh chóng: Với thế hệ Snap Inverter, Fronius đã mang đến dịch vụ bảo hành cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng. Với hệ thống Đối tác Dịch vụ toàn cầu, cùng với công nghệ thay thế bo mạch PC dễ dàng, các lỗi kỹ thuật của biến tần Snapinverter sẽ được xử lý và thay thế mà không cần phải trả lại toàn bộ biến tần cho Fronius.
 • Tích hợp hệ thống giám sát trong mỗi biến tần: Fronius Datamanager là trung tâm điều khiển và quản lý thông tin của từng biến tần Fronius. Datamanager sẽ thu thập và gửi các thông số của hệ thống điện mặt trời đến Fronius Solar.web, giúp khách hàng giám sát hệ thống của họ trong thời gian thực. Datamanager giúp biến tần kết nối internet qua mạng WLAN.

Khi nào cần sử dụng Bộ biến tần Inverter Fronius hòa lưới điện mặt trời

 • Khi cần một Bộ inverter bền bỉ cùng thời gian. Các bộ biến tần có tuổi thọ thường được ước tính khoảng 10 năm do chúng có nhiều thành phần điện nhạy cảm với môi trường cũng như trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên với Biến tần Fronius chính hãng chất lượng cao và được bảo trì tốt có thể tồn tại đến 20 năm.
 • Bộ inverter Fronius đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời chất lượng tốt. Bởi vì bộ biến tần hòa lưới có vai trò điều chỉnh điện áp và dòng điện nhận được từ quá trình sản xuất của các tấm pin năng lượng mặt trời. Nhờ đó giúp chuyển dòng điện một chiều DC sang dòng điện xoay chiều AC. Mà chúng ta đều biết hầu hết các tải tiêu thụ điện, thiết bị điện sử dụng trong sinh hoạt hay kinh doanh và sản xuất đều chạy bằng dòng điện xoay chiều.
 • Khi cần tối ưu hóa năng lượng: giúp cho quá trình thu năng lượng từ các tấm pin năng lượng mặt trời được tối ưu hóa. Nhờ thao tác tối ưu hóa việc sản xuất năng lượng của các bảng riêng lẻ mà biến tần cải thiện được hiệu năng của hệ thống tổng thể. Điểm này đặc biệt hữu ích trong trường hợp một tấm pin hấp thu năng lượng ít hoặc kém hiệu quả hơn do bị che khuất bởi cây, mảnh vụn hoặc các biến thể gây ra trong quá trình hoạt động.
 • Khi muốn giám sát và bảo vệ hệ thống nhanh, gọn và dễ dàng: Ta có thể theo dõi sản lượng năng lượng trên hệ thống cũng như các hoạt động điện và cảnh báo tín hiệu khi có sự cố. Đồng thời có thể thực hiện các thao tác điều khiển trực tiếp để tắt hoặc mở các tính năng thông minh được tích hợp trên Inverter.

Cách mua Bộ Inverter hòa lưới năng lượng mặt trời Fronius, vận hành, lắp đặt và bảo trì

Cách mua Bộ biến tần Inverter Fronius tốt nhất

Khi lựa chọn chủng loại các Bộ inverter hòa lưới điện mặt trời, ta cần xem xét nhiều yếu tố. Trong phần dưới đây ta có 5 điều cần lưu ý khi tìm hiểu và sở hữu một bộ inverter phù hợp với nhu cầu của mình:

1.    Chất lượng và độ tin cậy

Điều đầu tiên cần chú ý là chất lượng và độ tin cậy về sản phẩm Bộ Inverter. Như chúng ta đã biết Fronius là một thương hiệu lâu đời và có uy tín trên thế giới, do đó đây là một lựa chọn tuyệt vời về thương hiệu tốt, xuất xứ từ Áo cùng chất lượng đảm bảo. Để mua được Bộ inverter chính hãng với đầy đủ giấy tờ, chính sách bảo hành ta nên lựa chọn các hệ thống phân phối uy tín. Trong đó, khách hàng hoàn toàn có thể chọn Hệ thống Việt Nam Solar, một trong top các đơn vị tiên phong chuyên cung ứng và phân phối các sản phẩm điện năng lượng mặt trời chính hãng của Việt Nam. Việt Nam Solar là đối tác phân phối của các thương hiệu công nghệ năng lượng mặt trời được ưa chuộng hàng đầu thế giới.

2.    Dịch vụ và hỗ trợ

Fronius có chính sách bảo hành, thời gian bảo hành, hỗ trợ dịch vụ của nhà sản xuất và đơn vị thi công lắp đặt. Do đó khách hàng hoàn toàn có thể an tâm sở hữu cho mình một bộ Inverter hòa lưới điện mặt trời theo tiêu chuẩn quốc tế.

3.    Tính năng và đặc điểm

Hiện nay Fronius đã sản xuất ra rất nhiều các chủng loại Inverter phù hợp với đa dạng nhu cầu của người sử dụng. Do đó trước khi mua ta cần xác định được nhu cầu của mình là loại nào từ đó lựa chọn: Bộ inverter dùng cho ứng dụng hòa lưới, độc lập hay độc lập có tương tác lưới. Đồng thời so sánh các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật để chọn ra cái tốt nhất cho công trình của mình. Nếu khách hàng đang cần tìm hiểu về những thông tin này hãy liên hệ Việt Nam Solar để được tư vấn nhanh nhất và miễn phí.

4.    Chức năng hệ thống giám sát

Bộ biến tần Inverter Fronius có hệ thống thông minh và được tích hợp nhiều tính năng lẫn tiện ích khác tùy từng chủng loại. Người sử dụng có thể trực tiếp điều khiển và quản lý trên giao diện Web được tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu.

5.    Giá bán

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cho hộ gia đình, cơ sở sản xuất hay kinh doanh,... để ta có thể lựa chọn chủng loại có giá bán tương ứng với yêu cầu đó.

Vận chuyển, lắp đặt và bảo trì Bộ Inverter Fronius chuyên nghiệp nhất

Hệ thống Việt Nam Solar cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt và bảo trì Bộ Inverter Fronius trọn gói, chuyên nghiệpnhanh nhất với chi phí cạnh tranh trên thị trường.

Địa chỉ mua Bộ Inverter Fronius chính hãng tốt nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời với nhiều hãng, mẫu mã, tính năng và chất lượng khác nhau. Tuy nhiên một trong những địa chỉ cung cấp bộ biến tần inverter Fronius hòa lưới điện mặt trời uy tín nhất tại Việt Nam là Việt Nam Solar. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm biến tần hòa lưới điện mặt trời bởi:

1.   Đảm bảo hàng chính hãng

Việt Nam Solar cung cấp các loại biến tần hòa lưới điện mặt trời chính hãng, uy tín. Các sản phẩm có giấy tờ đầy đủ, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

2.   Chính sách bảo hành rõ ràng

Căn cứ vào mỗi hãng sản xuất của mỗi bộ inverter hòa lưới điện mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ có chính sách bảo hành riêng, rõ ràng chi tiết tới quý khách. Để nhận thông tin chi tiết nhanh nhất vui lòng liên hệ Việt Nam Solar.

3.   Giá tốt nhất thị trường

Bộ biến tần hòa lưới điện mặt trời giá ưu đãi nhất cùng chất lượng tốt nhất trên thị tường được bảo hành dài hạn. Đây là cam kết về chất lượng và độ bền của các sản phẩm mà công ty năng lượng mặt trời Việt Nam Solar cung cấp cho khách hàng. Đồng thời Việt Nam Solar luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Cũng như cung cấp các dịch vụ vệ sinh, bảo trì với chi phí tối ưu nhất.

4.   Thi công lắp đặt chuyên nghiệp

Việt Nam Solar cung cấp dịch vụ tư vấn cũng như thi công lắp đặt trọn góichuyên nghiệp. Giúp cho thời gian lắp đặt nhanh nhất cùng chi phí tiết kiệm nhất. Liên hệ Việt Nam Solar để nhận báo giá chi tiết.

5.   Nhiều chủng loại đa dạng

Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn được loại biến tần inverter phù hợp với nhu cầu của mình nhất tại hệ thống Việt Nam Solar. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm cũng như có được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên Việt Nam Solar.

Chú ý: Việt Nam Solar sẽ luôn có chương trình khuyến mãi đặc biệt với các gói giá đặc biệt dành riêng cho bạn. Để nhận được thông báo giá cụ thể của từng loại đèn năng lượng mặt trời, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được giá cụ thể nhất.

Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm mua và sử dụng, Việt Nam Solar hân hành đồng hành theo quý khách cùng năm tháng.

Bảng giá Biến tần Fronius hòa lưới điện mặt trời chất lượng giá tốt nhất

nhận báo giá zalo

Khách hàng nói gì về sản phẩm và dịch vụ của Hệ thống Việt Nam Solar

Những câu hỏi thường gặp về Bộ biến tần Fronius hòa lưới điện mặt trời (FAQ)

Mua biến tần inverter Fronius chính hãng ở đâu?

Để mua được bộ biến tần inverter Fronius hòa lưới điện mặt trời chính hãng, chất lượng cao với giá ưu đãi nhất, khách hàng có thể mua tại hệ thống Việt Nam Solar. Việt Nam Solar chuyên cung cấp các loại biến tần hòa lưới điện năng lượng mặt trời chính hãng, chất lượng cao, đầy đủ giấy tờ và bảo hành với giá tốt nhất trên thị trường.

Bộ biến tần Fronius của nước nào?

Fronius là hãng nổi tiếng và lâu đời của Áo, tuy nhiên hiện nay hãng đã mở chi nhánh trên toàn cầu: Áo, Ukraine, Đức, Na - uy, Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ, Brazil, Nga, Canada, Mexico, Ý, Bồ Đào Nha, Anh, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Đan Mạch, Nhật, Hà Lan và nhiều nước khác.

Bộ biến tần Fronius có giá bao nhiêu?

Các bộ biến tần Inverter Fronius có giá từ vài triệu đến vài chục triệu tùy theo chủng loại cùng thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng khác nhau. Khách hàng vui lòng liên hệ Việt Nam Solar để xem bảng giá biến tần Fronius tốt nhất thị trường.

Chat Nhận Giá Tốt Tháng 5